Obec Vilémov
Foto

V případě ohrožení

O B E C, 431  54  Vilémov                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  PRO  PŘÍPAD  OHROŽENÍ
(INFORMACE  PRO  OBYVATELSTVO
)

1.   Obecné zásady chování při mimořádných událostech

2.  Varování a vyrozumění obyvatel v ohrožené oblasti

3.   Evakuace obyvatelstva

4.   Improvizovaná ochrana občanů při vzniku  mimořádné události (úniku nebezpečných škodlivin  apod.)

5.   První pomoc při otravě

Zpracoval :  Ing.  Dejl

1. Obecné zásady chování při mimořádných událostech
 

Při  ohrožení,  o  kterém  můžete  být  vyrozuměni prostřednictvím sirény, zprávou v

rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového

vozu, megafonu  a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

- RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,

   místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

- VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.

-NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

- NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

- POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

- UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana

  majetku.

- UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy.

 Jste-li svědkem vzniku mimořádné události neprodleně informujte odpovědné orgány

 na tato telefonní čísla :

 150  - hasiči

 155  - zdravotnická záchranná služba

 158  - policie ČR

 112  - tísňové volání IZS

Funce / Jméno a příjmení:

 • starosta obce Bohuslav Kreuz, mobil: 724 155 311, tel.: 474 398 146
 • místostarosta obce Pavel Klíma, mobil: 602 118 486

Na včasnosti informace je závislé řešení mimořádné události a zmírnění jejich důsledků.

V informaci uveďte:

     -   kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu

     -   co, kde a kdy se stalo

     -   v případě potřeby orientační body v místě události

     -   podle situace doplňující údaje (počet postižených, druh zranění apod.)

     -   po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy

2.  Varování a vyrozumění občanů v ohrožené oblasti

            Pokud vzniklá havárie svými účinky  ohrožuje obyvatelstvo, je nezbytné provést jeho vyrozumění a varování. Použitý způsob vyrozumění a varování bude závislý na velikosti ohroženého prostoru, času a prostředcích,  které budou k dispozici. Může být realizováno i cestou  zasahujících  základních  složek  integrovaného  záchranného systému ( IZS ),  obce  s

rozšířenou působností - Kadaň nebo obce  V i l é m o v   s  využitím :

 

 • mobilních prostředků HZS, policie ČR.;

 • regionálního rozhlasového a televizního vysílání;

  -    elektrická siréna ( hasičárna )

 • nařízením starosty, letáky, vyhláškou

 • využitím výlepovéplochy

 • shromáždění občanů 

  Siréna:

  Siréna je spolehlivým prostředkem varování obyvatel  před  nebezpečím a mohou být

  použity podle potřeby lokálně, na ohroženém  území

  V České republice je pro varování obyvatelstva zaveden  pouze  jeden varovný signál

  „Všeobecná výstraha" - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.

  Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se

  při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Varovný signál: VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Tón sirény: kolísavý
Čas: 140 s
Průběh signálu (časové úseky): 7 s náběh – 3 s vypnuto – 4 s zapnuto – 3 s vypnuto – 4 s zapnuto…

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“ bude vždy následovat tísňová informace využitím všech sdělovacích prostředků a forem varování.

 

 • při tísňové situaci

 • při ozbrojeném konfliktu

  Kromě varovného signálu  „Všeobecná výstraha“ existuje v  České republice ještě signál „Požární poplach“.   Tento  signál   je  vyhlašován   přerušovaným   tónem  sirény   po   dobu 1 minuty (25 vteřin trvaný tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Signál: POŽÁRNÍ  POPLACH
Tón sirény: přerušovaný
Čas: 60 s
Průběh signálu (časové úseky): 25“ trvalý tón-10“ vypnuto- 25“ trvalý tón

 

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké

nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která

ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit

ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcí a zaměstnavateli.

Akustické zkoušky sirény (nekolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) jsou pravidelně každou

první středu v měsíci a jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

Činnost občanů na varovný signál – VĚOBECNÁ VÝSTRAHA

OKAMŽITĚ SE UKRYJTE - vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být

Soukromý dům, úřad, veřejná budova, obchod, restaurace a pod.

Cestujete  li automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte

úkryt v nejbližší budově. Při zjištění situace můžete v uzavřeném automobilu opustit

prostor mimořádné události.

ZAVŘETE DVEŘE A OKNA -  v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů a jedů.

Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI – informace  o tom, co se stalo, proč byla  

spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných

zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku

elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie.

SLEDUJTE PŘÍJEM ZPRÁV V MOBILNÍM TELEFONU – starosta předá

informaci o vzniklé mimořádné situaci a upřesní činnost k improvizované ochraně

obyvatel v obci.

3.  Evakuace obyvatelstva

Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat nebo materiálu z ohrožených prostor

s cílem předejít ztrátám na životech a hmotných prostředcích. Součástí evakuace je

zabezpečení přechodného pobytu osob a nouzové zásobování.

Při evakuaci

- Dodržujte pokyny obecního úřadu (starosty obce),  popř. zaměstnavatele, kteří

  organizují nebo zajišťují evakuaci.

- Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.

- Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a

  dostavte se na určené místo.

- Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

                                                                        

Činnost před opuštěním bytu

- Uhaste otevřený oheň v topidlech.

- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

- Uzavřete přívod vody a plynu.

- Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

- Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

- Kočky a psy si vezměte s sebou.

- Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je

  předzásobte vodou a potravou.

- Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační

  středisko

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné

situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní

taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

- základní trvanlivé potraviny na 3 dny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a

   hlavně pitnou vodu

- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor

- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

-přenosné rádio s rezervními bateriemi

- toaletní a hygienické potřeby

- léky

- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

- svítilnu, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

- předměty a věci pro vyplnění dlouhé chvíle (knihu, pro děti hračku apod.).

 

4. Improvizovaná ochrana občanů při vzniku  mimořádné události (úniku nebezpečných škodlivin)

Ochrana občanů improvizovaným způsobem (ukrytím) v tomto rozsahu by se řešilo při mimořádné události v míru i  při krizových  situací  za  stavu  ohrožení  státu  a válečného stavu.

K ochraně bude využito rodinných domů a dalších vhodných budov , které nejlépe splňují podmínky k izolaci od vnějšího prostředí  v maximální míře upravených proti průniku nebezpečných škodlivin.

Tyto prostory v kombinaci s individuální ochranou mohou chránit i proti účinkům nebezpečných škodlivin  po  dobu  několika  hodin  a  to  při  pouhém  utěsnění prostoru a jeho izolaci  od venkovního  prostředí.

Ve  většině  případů  s  ohledem  na  nestálost  většiny ohrožujících škodlivin  je  tato  doba  postačující.   Důraz   však   musí  být   kladen  na  včasné  varování  a  okamžitou   přípravu   improvizovaného  úkrytu.

 

Hlavní činností občanů  při dopravní havárii s únikem nebezpečné látky

 • co nejdříve se ukrýt v uzavřené (předurčené) místnosti

 • uzavřít a utěsnit okna a dveře včetně dalších otvorů

 • sledovat zprávy z hromadných informačních prostředků

 • připravit si prostředky improvizované ochrany

 • prostor školy opustit jen na pokyn ředitelky školy (zástupkyně)

  s využitím improvizované ochrany jednotlivce

                                                               

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

 K bezprostřední ochraně před toxickými  účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Improvizovaný prostředek ochrany dýchacích cest chránící před radioaktivním prachem a bakteriologickými (biologickými) prostředky je možné si připravit svépomocí. Obdobně lze připravit i prostředek ochrany povrchu těla, u kterého lze dosáhnout i určitých ochranných vlastností  nejen  před  výše  jmenovanými  skupinami  látek,  ale  i  před   soudobými  otravnými látkami.

 Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou  k  dispozici  v  každé  domácnosti  a  pomoci kterých je možné chránit jak dýchací cesty,

tak celý povrch těla.

Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad :

-  celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté

-  všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit

-  k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků

   nebo  použít oděvy v několika vrstvách

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště.

Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny, musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit

přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana hlavy

            K ochraně hlavy se doporučují použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci  případně  nasadit  ochranné  přilby  ( motocyklové, pracovní ochranné

 přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana obličeje a očí

            Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se o kombinaci ochrany povrchu těla a ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázáním šátkem či šálou.

            K improvizované  ochraně očí jsou nejvhodnější prostředkem brýle uzavřeného typu   (potápěčské,  plavecké a lyžařské, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou).V případě, že takové brýle nejsou k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit  přetažením průhledného  igelitového  sáčku  přes  hlavu  a  jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni v úrovni lícních kostí.

Ochrana rukou a nohou.

          Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější.Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.

Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem.Jestliže by  mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.

Nemáme-li  k  dispozici  žádné  rukavice,  ovineme  si  ruce  látkou,  šátkem  apod.,  aby  byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je třeba zabezpečit, aby mezi nohavicemi a botami nezůstalo nechráněné místo. Nohavice přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li  nohavice  přes  boty  ovineme nechráněné místo kusem látky,

šátkem apod. Při použití nízkých bot  je  vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Ochrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.

K ochraně trupu jsou nejvhodnější :

          -    dlouhé zimní kabáty

          -    bundy, kalhoty

          -    kombinézy

          -    šusťákové sportovní soupravy

Vymezení použití improvizované ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena :

-    k úniku ze zamořeného území

-    k překonání zamořeného prostoru

-    k ochraně v ochranném prostoru (improvizovaném úkrytu)

-    k evakuaci

Je  třeba  mít  na  vědomí, že  nemůže  zcela nahradit individuální ochranu pomocí speciálních

prostředků  individuální  ochrany.  Její  použití  je  časově  omezeno. V daném okamžiku, je-li správně použita, může ale ochránit zdraví a zachránit  životy  velkému počtu obyvatelstva.

 

5.  První pomoc při otravě - zasažení nebezpečnou škodlivinou

Otravy mohou být způsobeny požitím nebo vdechováním jedovaté látky, někdy též vstřebáním kůží. K příznakům otravy patří nevolnost, zvracení, bolesti v oblasti žaludku,

poruchy dýchání, křeče. Je nutno počítat s bezvědomím.

Postup při otravě zažívacího traktu:

- postižené uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uklidnit  postiženého i okolí, zjistit  

  druh a množství požité látky a  subjektivní potíže (dýchání, bolesti) i objektivní známky

  postižení (dýchání, tep, zbarvení kůže a sliznice),

- pokud je postižený při vědomí, podat větší množství vody

  a vyvolat zvracení,

  POZOR! Zvracení nesmíme vyvolávat při požití silných kyselin  a zásad! 

                  V tom případě  zředit obsah žaludku až 1/2 litrem vody.

                  Zvracení nevyvolávat rovněž při bezvědomí nebo při křečích!

- podat 3-4 tablety živočišného uhlí rozpuštěné ve vodě, pokud je postižený při plném vědomí

  zjistit druh a množství požité látky a subjektivní potíže (dýchání, bolesti) i objektivní

  známky postižení (dýchání, tep, zbarvení kůže a sliznice),

- zajistit rychlé lékařské ošetření, zaznamenat všechny získané informace,

Postup při ztrátě vědomí:

- postižené uložit do polohy na zádech a zaklonit mu hlavu (jednou  rukou podložíme  

  postiženému šíji, druhou ruku mu položíme na čelo a hlavu stlačíme mírně dozadu),

- vyčistit postiženému ústní dutinu (pomocí kolena otočíme ramena, krk a hlavu postiženého   

  na stranu, tlakem palce a ukazováku na horní a dolní zuby mu otevřeme ústa a ústní dutinu

  kapesníkem vyčistíme),

- zahájíme umělé dýchání z plic do plic ústy resp. nosem,

Aktuální teplota

21.6.2024 03:06

Aktuální teplota:

16.4 °C

Vlhkost:

100.0 %

Rosný bod:

16.4 °C

Czechpoint

Czech Point

Dotace

Technika pro zeleň

Vybavení posilovny

Kontejnery

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Anketa

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 28 °C 14 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 23/13 °C
neděle 23. 6. zataženo 21/12 °C
pondělí 24. 6. zataženo 21/11 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat


Vinná réva