Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

květinu, knížku od pana starosty..

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální teplota

25.2.2020 18:38

Aktuální teplota:

8,3 °C

Vlhkost:

93,6 %

Rosný bod:

7,3 °C

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

        O B E C                                                                              

  431  54  Vilémov                                                                                                                 

                                                                                                                                                                             

 

                                                   PRO  PŘÍPAD  OHROŽENÍ

                                          ( INFORMACE  PRO  OBYVATELSTVO )

 

 

 

                   1.   Obecné zásady chování při mimořádných událostech

                   2.  Varování a vyrozumění obyvatel v ohrožené oblasti

                   3.   Evakuace obyvatelstva

                   4.   Improvizovaná ochrana občanů při vzniku  mimořádné události

                        (úniku nebezpečných škodlivin  apod.)

                  5.   První pomoc při otravě

 

 

Zpracoval :  Ing.  Dejl

 

 1. Obecné zásady chování při mimořádných událostech
   

Při  ohrožení,  o  kterém  můžete  být  vyrozuměni prostřednictvím sirény, zprávou v

rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového

vozu, megafonu  a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

- RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,

   místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

- VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.

-NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

- NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

- POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

- UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana

  majetku.

- UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy.

 Jste-li svědkem vzniku mimořádné události neprodleně informujte odpovědné orgány

 na tato telefonní čísla :

 150  - hasiči

 155  - zdravotnická záchranná služba

 158  - policie ČR

 112  - tísňové volání IZS

Jméno a příjmení Funce Spojení
mobil tel.
starosta obce Bohuslav Kreuz 724 155 311 474 398 146
místostarosta obce Pavel Klíma 602 118 486

 

Na včasnosti informace je závislé řešení mimořádné události a zmírnění jejich důsledků.

V informaci uveďte:

     -   kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu

     -   co, kde a kdy se stalo

     -   v případě potřeby orientační body v místě události

     -   podle situace doplňující údaje (počet postižených, druh zranění apod.)

     -   po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy

2.  Varování a vyrozumění občanů v ohrožené oblasti

            Pokud vzniklá havárie svými účinky  ohrožuje obyvatelstvo, je nezbytné provést jeho vyrozumění a varování. Použitý způsob vyrozumění a varování bude závislý na velikosti ohroženého prostoru, času a prostředcích,  které budou k dispozici. Může být realizováno i cestou  zasahujících  základních  složek  integrovaného  záchranného systému ( IZS ),  obce  s

rozšířenou působností - Kadaň nebo obce  V i l é m o v   s  využitím :

 

 • mobilních prostředků HZS, policie ČR.;

 • regionálního rozhlasového a televizního vysílání;

  -    elektrická siréna ( hasičárna )

 • nařízením starosty, letáky, vyhláškou

 • využitím výlepovéplochy

 • shromáždění občanů

  Siréna:

  Siréna je spolehlivým prostředkem varování obyvatel  před  nebezpečím a mohou být

  použity podle potřeby lokálně, na ohroženém  území

  V České republice je pro varování obyvatelstva zaveden  pouze  jeden varovný signál

  „Všeobecná výstraha" - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.

  Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se

  při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

 

Varovný signál Tón sirény Čas Průběh signálu ( časové úseky )
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA kolísavý 140 s 7 s náběh – 3 s vypnuto – 4 s zapnuto – 3 s vypnuto – 4 s zapnuto…

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“ bude vždy následovat tísňová informace využitím všech sdělovacích prostředků a forem varování.

 

 

 • při tísňové situaci

 • při ozbrojeném konfliktu

  Kromě varovného signálu  „Všeobecná výstraha“ existuje v  České republice ještě signál „Požární poplach“.   Tento  signál   je  vyhlašován   přerušovaným   tónem  sirény   po   dobu 1 minuty (25 vteřin trvaný tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

 

Signál Tón sirény Čas Průběh signálu  (časové úseky)
POŽÁRNÍ  POPLACH přerušovaný 60 s 25“ trvalý tón-10“ vypnuto- 25“ trvalý tón

 

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké

nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která

ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit

ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcí a zaměstnavateli.

Akustické zkoušky sirény (nekolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) jsou pravidelně každou

první středu v měsíci a jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

Činnost občanů na varovný signál – VĚOBECNÁ VÝSTRAHA

OKAMŽITĚ SE UKRYJTE - vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být

Soukromý dům, úřad, veřejná budova, obchod, restaurace a pod.

Cestujete  li automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte

úkryt v nejbližší budově. Při zjištění situace můžete v uzavřeném automobilu opustit

prostor mimořádné události.

ZAVŘETE DVEŘE A OKNA -  v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů a jedů.

Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI – informace  o tom, co se stalo, proč byla  

spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných

zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku

elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie.

SLEDUJTE PŘÍJEM ZPRÁV V MOBILNÍM TELEFONU – starosta předá

informaci o vzniklé mimořádné situaci a upřesní činnost k improvizované ochraně

obyvatel v obci.

3.  Evakuace obyvatelstva

Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat nebo materiálu z ohrožených prostor

s cílem předejít ztrátám na životech a hmotných prostředcích. Součástí evakuace je

zabezpečení přechodného pobytu osob a nouzové zásobování.

Při evakuaci

- Dodržujte pokyny obecního úřadu (starosty obce),  popř. zaměstnavatele, kteří

  organizují nebo zajišťují evakuaci.

- Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.

- Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a

  dostavte se na určené místo.

- Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

                                                                        

Činnost před opuštěním bytu

- Uhaste otevřený oheň v topidlech.

- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

- Uzavřete přívod vody a plynu.

- Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

- Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

- Kočky a psy si vezměte s sebou.

- Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je

  předzásobte vodou a potravou.

- Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační

  středisko

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné

situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní

taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

- základní trvanlivé potraviny na 3 dny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a

   hlavně pitnou vodu

- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor

- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

-přenosné rádio s rezervními bateriemi

- toaletní a hygienické potřeby

- léky

- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

- svítilnu, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

- předměty a věci pro vyplnění dlouhé chvíle (knihu, pro děti hračku apod.).

 

4.  Improvizovaná ochrana občanů při vzniku  mimořádné události

                                                             (úniku nebezpečných škodlivin)

Ochrana občanů improvizovaným způsobem (ukrytím) v tomto rozsahu by se řešilo při mimořádné události v míru i  při krizových  situací  za  stavu  ohrožení  státu  a válečného stavu.

K ochraně bude využito rodinných domů a dalších vhodných budov , které nejlépe splňují podmínky k izolaci od vnějšího prostředí  v maximální míře upravených proti průniku nebezpečných škodlivin.

Tyto prostory v kombinaci s individuální ochranou mohou chránit i proti účinkům nebezpečných škodlivin  po  dobu  několika  hodin  a  to  při  pouhém  utěsnění prostoru a jeho izolaci  od venkovního  prostředí.

Ve  většině  případů  s  ohledem  na  nestálost  většiny ohrožujících škodlivin  je  tato  doba  postačující.   Důraz   však   musí  být   kladen  na  včasné  varování  a  okamžitou   přípravu   improvizovaného  úkrytu.

 

Hlavní činností občanů  při dopravní havárii s únikem nebezpečné látky

 • co nejdříve se ukrýt v uzavřené (předurčené) místnosti

 • uzavřít a utěsnit okna a dveře včetně dalších otvorů

 • sledovat zprávy z hromadných informačních prostředků

 • připravit si prostředky improvizované ochrany

 • prostor školy opustit jen na pokyn ředitelky školy (zástupkyně)

  s využitím improvizované ochrany jednotlivce

                                                               

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

 K bezprostřední ochraně před toxickými  účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Improvizovaný prostředek ochrany dýchacích cest chránící před radioaktivním prachem a bakteriologickými (biologickými) prostředky je možné si připravit svépomocí. Obdobně lze připravit i prostředek ochrany povrchu těla, u kterého lze dosáhnout i určitých ochranných vlastností  nejen  před  výše  jmenovanými  skupinami  látek,  ale  i  před   soudobými  otravnými látkami.

 Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou  k  dispozici  v  každé  domácnosti  a  pomoci kterých je možné chránit jak dýchací cesty,

tak celý povrch těla.

Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad :

-  celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté

-  všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit

-  k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků

   nebo  použít oděvy v několika vrstvách

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště.

Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny, musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit
přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.
Ochrana hlavy

            K ochraně hlavy se doporučují použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci  případně  nasadit  ochranné  přilby  ( motocyklové, pracovní ochranné

 přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana obličeje a očí

            Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se o kombinaci ochrany povrchu těla a ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázáním šátkem či šálou.

            K improvizované  ochraně očí jsou nejvhodnější prostředkem brýle uzavřeného typu   (potápěčské,  plavecké a lyžařské, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou).V případě, že takové brýle nejsou k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit  přetažením průhledného  igelitového  sáčku  přes  hlavu  a  jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni v úrovni lícních kostí.

Ochrana rukou a nohou.

          Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější.Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.

Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem.Jestliže by  mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.

Nemáme-li  k  dispozici  žádné  rukavice,  ovineme  si  ruce  látkou,  šátkem  apod.,  aby  byly

alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

 

                                                      

                                                                         

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je třeba zabezpečit, aby mezi nohavicemi a botami nezůstalo nechráněné místo. Nohavice přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li  nohavice  přes  boty  ovineme nechráněné místo kusem látky,

šátkem apod. Při použití nízkých bot  je  vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Ochrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.

K ochraně trupu jsou nejvhodnější :

          -    dlouhé zimní kabáty

          -    bundy, kalhoty

          -    kombinézy

          -    šusťákové sportovní soupravy

Vymezení použití improvizované ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena :

-    k úniku ze zamořeného území

-    k překonání zamořeného prostoru

-    k ochraně v ochranném prostoru (improvizovaném úkrytu)

-    k evakuaci

Je  třeba  mít  na  vědomí, že  nemůže  zcela nahradit individuální ochranu pomocí speciálních

prostředků  individuální  ochrany.  Její  použití  je  časově  omezeno. V daném okamžiku, je-li správně použita, může ale ochránit zdraví a zachránit  životy  velkému počtu obyvatelstva.

 

5.  První pomoc při otravě - zasažení nebezpečnou škodlivinou

Otravy mohou být způsobeny požitím nebo vdechováním jedovaté látky, někdy též vstřebáním kůží. K příznakům otravy patří nevolnost, zvracení, bolesti v oblasti žaludku,

poruchy dýchání, křeče. Je nutno počítat s bezvědomím.

Postup při otravě zažívacího traktu:

- postižené uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uklidnit  postiženého i okolí, zjistit  

  druh a množství požité látky a  subjektivní potíže (dýchání, bolesti) i objektivní známky

  postižení (dýchání, tep, zbarvení kůže a sliznice),

- pokud je postižený při vědomí, podat větší množství vody

  a vyvolat zvracení,

  POZOR! Zvracení nesmíme vyvolávat při požití silných kyselin  a zásad! 

                  V tom případě  zředit obsah žaludku až 1/2 litrem vody.

                  Zvracení nevyvolávat rovněž při bezvědomí nebo při křečích!

- podat 3-4 tablety živočišného uhlí rozpuštěné ve vodě, pokud je postižený při plném vědomí

  zjistit druh a množství požité látky a subjektivní potíže (dýchání, bolesti) i objektivní

  známky postižení (dýchání, tep, zbarvení kůže a sliznice),

- zajistit rychlé lékařské ošetření, zaznamenat všechny získané informace,

Postup při ztrátě vědomí:

- postižené uložit do polohy na zádech a zaklonit mu hlavu (jednou  rukou podložíme  

  postiženému šíji, druhou ruku mu položíme na čelo a hlavu stlačíme mírně dozadu),

- vyčistit postiženému ústní dutinu (pomocí kolena otočíme ramena, krk a hlavu postiženého   

  na stranu, tlakem palce a ukazováku na horní a dolní zuby mu otevřeme ústa a ústní dutinu

  kapesníkem vyčistíme),

- zahájíme umělé dýchání z plic do plic ústy resp. nosem,